Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. [1] (dalej „RODO”) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GALWANIZERNIA-RADMOR Sp. z o.o.   Hutnicza 3, 81-212 Gdynia;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z procesem zatrudnienia oraz wykonania zawartej między stronami umowy o pracę na podstawie 6 ust. 1 lit b) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą właściwe organy administracji publicznej (w tym m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, właściwe jednostki Krajowej Administracji Skarbowej, i inne), a także inne właściwe instytucje upoważnione z mocy prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentacji pracowniczej.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa nawiązania stosunku pracy.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04